Sökförslag

Integritetspolicy

Vi välkomnar dig till vår webbplats och tackar dig för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. Därför vill vi nedan informera dig om vilka uppgifter om ditt besök som vi använder för vilka ändamål. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

I. Den ansvariga personens namn och adress

Den ansvariga personen enligt den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

ProMinent Doserteknik AB /ProMinent Norge AS
Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Sverige
Tel.: +46 31 656600
E-post: info-se@prominent.com
Webbsida: www.prominent.se

II. Dataskyddsombudets

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

Anders Höiby
ProMinent Doserteknik AB /ProMinent Norge AS
Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Sverige
Tel.: +46 31 656618
E-post: hoiby.anders@prominent.com

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

I princip behandlar vi personuppgifter om våra användare endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. I övrigt sker insamling och användning av våra användares personuppgifter endast med användarens samtycke.

2. Radering av uppgifter och lagringsperiod

Personuppgifterna om den berörda personen raderas eller blockeras så snart uppgifterna inte längre behövs för lagringsändamålet och det inte längre finns någon skyldighet att lagra uppgifterna. Lagring kan också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsförordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen omfattas av. Om du använder webbplatsen i informationssyfte kan du hitta lagringsperioderna i nedan information. Vid aktiv användning av vår webbplats lagrar vi inledningsvis dina personuppgifter under den tid som svaret på din förfrågan eller vår affärsrelation varar. Detta omfattar även initieringen av ett avtal eller ett rättsförhållande före avtalstillfället och behandlingen av detta. Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att bevara bevis tills eventuella rättsliga anspråk som härrör från förhållandet med dig preskriberas. Vi raderar dina personuppgifter när preskriptionstiden löper ut, såvida det inte finns en rättslig skyldighet att behålla uppgifterna, till exempel enligt den tyska handelslagen (§§ 238, 257.4 HGB) eller enligt den tyska skattelagen (§ 147.3, 4 AO). Dessa lagringsskyldigheter kan vara två till tio år.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Varje gång du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver automatiskt följande uppgifter:

 • Användarens IP-adress
 • Värdnamn (vilken ProMinent-sida som besöktes, t.ex. www.prominent.com eller liknande).
 • Datum och tid för åtkomst (Time)
 • Typ och plats för begäran
 • Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna är Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Vi har ett legitimt intresse av databehandlingen, eftersom den tillfälliga lagringen av IP-adressen i systemet är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. I detta syfte måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen. Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte sker inte i detta sammanhang.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats. När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler sker detta senast efter 30 dagar. Dessutom lagras loggfilerna i backup-filer i upp till 12 månader. Dessa säkerhetskopior nås endast i undantagsfall.

V. Användning av cookies och tillhörande funktioner/teknik

Utöver de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Dessa cookies innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen anropas igen. Dessutom hänvisar vi också till "cookies" som webbfyrar samt annan jämförbar lagringsteknik för att spåra användarnas aktiviteter. Webbfyrar är oftast genomskinliga grafiska/bildelement, vanligtvis inte större än 1 x 1 pixel, som är inbäddade på webbplatsen och kan användas för att upptäcka cookies på dina enheter.

Cookies används av oss å ena sidan för att lagra information som är relevant för sessionen på webbplatsen. Dessa cookies upphör att gälla i slutet av webbläsarsessionen (s.k. tillfälliga cookies) och lagras inte permanent. Andra cookies stannar kvar på din dator efter respektive webbläsarsession och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid nästa besök (så kallade permanenta/permanenta cookies). Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan skilja sig åt beroende på typen av cookie.Inställningscenter för integritet

Cookies kan delas in i följande kategorier/cookietyper:

 • Viktiga kakor
  Essentiella cookies krävs för att specifika funktioner på webbplatsen ska kunna utföras.
 • Cookies för prestanda
  Prestandacookies samlar in information om användningen av en webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren, utan används endast för att mäta webbplatsens prestanda och förbättra användarupplevelsen.
 • Funktionella kakor
  Funktionella cookies används för att möjliggöra begärda tjänster och funktioner (t.ex. spela upp videor) på webbplatsen och/eller för att öka "användbarheten".
 • Målinriktade cookies
  Målinriktade cookies kan användas av tredje part (t.ex. annonspartners) för att profilera användarnas intressen och visa relevanta annonser och kampanjer på andra webbplatser baserat på detta.
 • Cookies för sociala medier
  Cookies för sociala medier från sociala medietjänster gör det möjligt att dela innehåll med vänner och nätverk. Dessa tjänster kan spåra webbläsare på olika webbplatser och profilera intressen.

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Du kan regelbundet få information om hur du avaktiverar cookies via funktionen "Hjälp" i din webbläsare. Observera dock att dessa inställningar eventuellt kan påverka vår webbplats fulla tillgänglighet och funktion.

För att se till att vår användning av cookies uppfyller lagstadgade krav använder vi ett cookieverktyg som tillhandahålls av OneTrust Technology Limited, 82 St John St, London, Storbritannien ("OneTrust"). Du kan granska och hantera dina samtycken till cookies och göra cookie-specifika inställningar och avaktiveringar på länken nedan:

Inställningscenter för integritet

En del av de cookies som vi använder på vår webbplats kommer från tredje parter som hjälper oss att analysera effekten av vårt webbplatsinnehåll och besökarnas intressen, mäta vår webbplats effekt och prestanda eller kommunicera med dig. Som en del av vår webbplats använder vi både förstapartscookies (endast synliga från den domän du besöker) och tredjepartscookies (synliga på alla domäner och som regelbundet sätts av tredje parter).

Ytterligare information om respektive cookie-leverantör finns i sekretesscentret, där under respektive cookie-kategori.

Cookie-baserad databehandling utförs för absolut nödvändiga cookies på grundval av Art. 6 par. 1 lit f GDPR (rättslig grund) på grund av vårt legitima intresse av att tillhandahålla informationsutbudet på vår webbplats. När det gäller de andra cookie-typerna utförs databehandlingen på grundval av ditt samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit a GDPR (rättslig grund). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan särskilt använda följande länk för att återställa dina cookie-inställningar och därmed återkalla det samtycke du eventuellt har gett:

Inställningscenter för integritet

VI. Matomo Analytics (på plats)

Vi använder programvaran Matomo Analytics med öppen källkod på vår webbplats för att analysera våra användares surfbeteende. Vi använder även Matomo Tag Manager. Matomo Tag Manager är en förlängning av Matomo Analytics Software. Tag Manager används för att integrera Matomo Analytics, spåra händelser och kontrollera integrationen av tredjepartskod. När du besöker vår webbplats behandlas särskilt följande uppgifter:

 • 2 byte av IP-adressen för användarens system som gör anropet
 • den begärda webbsidan (URL)
 • webbplatsen som användaren kom från för att nå den begärda webbsidan (hänvisningsadress)
 • de underordnade sidorna som blir besökta från den begärda webbsidan
 • tiden som spenderas på webbplatsen
 • besöksfrekvensen på webbplatsen

Vi använder Matomo Analytics i den lokala versionen och hostar programvaran på våra egna servrar i Tyskland. Ovanstående data lagras endast där. Vi använder Matomo Analytics utan cookies. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Matomo-mjukvaran är inställd på ett sådant sätt att IP-adresserna inte sparas helt, utan de sista 2 byten av IP-adressen är maskerade (t.ex.: 192.168.xxx.xxx). På så sätt är det inte längre möjligt att tilldela den förkortade IP-adressen till den begärande datorn.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att analysera surfbeteende på vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Behandlingen av uppgifterna gör det möjligt för oss att analysera surfbeteendet hos webbplatsbesökarna. Denna information hjälper oss att förbättra vår webbplats och användarvänlighet. Genom anonymisering av IP-adressen tas användarnas intresse av skydd för sina personuppgifter tillräckligt i beaktande.

Du kan hitta mer information om sekretessinställningarna för Matomo-programvaran under följande: https://matomo.org/privacy/ .

Googles marknadsföringstjänster

Vi använder Google LLC:s (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) marknadsförings- och remarketingtjänster (förkortat Google Marketing Services). Vi eller Google kommer endast att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang om du har gett ditt samtycke till det.

Med hjälp av Googles marknadsföringstjänster kan vi rikta annonser för och på vår webbplats så att användarna endast visas annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som han eller hon har visat intresse för på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". För dessa ändamål, när vår webbplats och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva nås, körs en kod direkt av Google och så kallade (re)marketing-taggar (osynlig grafik eller koder, även kända som "webbfyrar") integreras på webbplatsen, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta. Med deras hjälp lagras en individuell cookie på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas istället för cookies).

Cookies kan sättas av olika domäner, inklusive google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , etc. Mer information: https://policies.google.com/technologies/types . Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll han eller hon är intresserad av och vilka erbjudanden han eller hon har klickat på, liksom teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av online-erbjudandet. IP-adressen kommer inte att slås samman med användarens data inom andra Google-erbjudanden. Google kan också kombinera ovanstående information med information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan han eller hon visas annonser som är skräddarsydda efter hans eller hennes intressen.

Användarens data behandlas pseudonymt som en del av Googles marknadsföringstjänster. Detta innebär att Google inte lagrar och bearbetar till exempel användarens namn eller e-postadress, utan bearbetar relevanta data på ett cookie-relaterat sätt inom pseudonyma användarprofiler. Detta innebär att annonserna ur Googles perspektiv inte hanteras och visas för en specifikt identifierad person, utan för cookie-innehavaren, oavsett vem denna cookie-innehavare är. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Google att behandla uppgifterna utan denna pseudonymisering. Den information som samlas in av Googles marknadsföringstjänster om användare överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.

Mer information om Googles användning av uppgifter för marknadsföringsändamål finns på översiktssidan: https://policies.google.com/technologies/ads , Googles integritetspolicy finns på https://policies.google.com/privacy .

Om du inte vill ta emot intressebaserad reklam via Googles marknadsföringstjänster kan du använda de inställningsalternativ som Google har ställt in: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

Vi använder plugins från videoplattformen YouTube för att bädda in videor och spela upp dem direkt på den här webbplatsen. Operatören av videoplattformen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube är ett företag som är knutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

YouTube-videorna är integrerade i det så kallade "utökade dataskyddsläget", som enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när en video spelas upp. Överföringen av uppgifter till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det utvidgade dataskyddsläget. När du aktiverar inbäddade videor på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar och en dataöverföring startas. Vi har inget inflytande över omfattningen och innehållet i de uppgifter som överförs till YouTube och eventuellt andra YouTube-partners genom att aktivera insticksprogrammet. YouTube-servern får bland annat information om vilka av våra sidor du har besökt. Enligt YouTube används denna information bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. YouTube använder cookies för att samla in information om användarbeteende, förutsatt att du har samtyckt till användningen av dessa cookies. Cookies stannar kvar på din terminalenhet tills du raderar dem. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut ur ditt YouTube-konto innan du aktiverar play-knappen.

Den information som genereras av YouTube-cookies om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en YouTube-server i USA och lagras där. Information om dataskydd hos YouTube finns på följande länk https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

VIII. Nyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs de uppgifter du anger i inmatningsmaskinen till oss och behandlas (t.ex. för- och efternamn, e-postadress, adress). Om ett fält inte är markerat som "obligatoriskt" är uppgifterna frivilliga. Dessutom samlas datum och tid för registreringen in vid registreringen.

Ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna inhämtas under registreringsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsförklaring. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att registrera dig för nyhetsbrevet, det vill säga din registrering är endast avslutad när du har bekräftat din registrering genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemail som skickas för detta ändamål. Bekräftelsen betraktas som ditt samtycke. Om din bekräftelse inte kommer in inom 100 dagar kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas. Detta säkerställer att ingen annan kan registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Uppgifterna används för att skicka nyhetsbrevet. Insamlingen av användarens e-postadress används för att skicka nyhetsbrevet. Insamlingen av andra personuppgifter under registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-maiadressen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är användarens samtycke i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a) GDPR.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress sparas därför så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Användaren kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta ändamål finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Därmed återkallas också samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

1. Spårning av nyhetsbrevsreaktioner i nyhetsbrevssystemet Inxmail

Med spårning i Inxmail Professional avses spårning eller lagring av mottagarens beteende. Inxmail Professional drivs av Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail"). Med mottagarbeteende avses följande tre åtgärder från dina mottagares sida:

 • Öppna ett nyhetsbrev
 • Klicka på text- och bildlänkar
 • Hämta bilder i ett e-postprogram

2. Personrelaterad spårning (Unique-Count-spårning)

När en mottagare öppnar ett nyhetsbrev, klickar på en länk eller laddar ner bilder i sitt e-postprogram kan detta registreras och sparas av Inxmail Professional. Dessa åtgärder från mottagarna kallas mottagarreaktioner i Inxmail Professional. Inxmail Professional kan användas för att skapa en intresseprofil för mottagaren utifrån mottagarens reaktioner. Det kan till exempel fastställas vilka mottagare som har klickat på vissa länkar. På grundval av dessa klick kan målgrupper bildas och mottagarna kan få ytterligare information som är anpassad till deras intresseområden.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet kan du ge ditt samtycke till att ditt användarbeteende spåras på personlig basis i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR enligt följande.

"Ja, jag bekräftar härmed att ProMinent GmbH får registrera och utvärdera mitt personliga användarbeteende i nyhetsbrevet för att bättre kunna anpassa innehållet till mina personliga intressen. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke via länken i nyhetsbrevet."

För att optimera innehållet i de tematiska nyhetsbreven jämför vi öppningsfrekvensen och mottagarnas reaktioner på olika utskick i allmänhet. De lagrade personuppgifterna raderas omedelbart från systemet när en mottagare avregistrerar sig från nyhetsbrevet.

IX. Kontaktformulär och e-postkontakt

Det finns olika kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare använder sig av detta alternativ kommer de uppgifter som anges i inmatningsmasken att överföras till oss och behandlas (t.ex. för- och efternamn, e-postadress, adress, uppgifter om det system som är kopplat till begäran om tjänst (inklusive tjänstetyp, systemtyp, systemets plats, bransch, land, språk och meddelande), uppgifter om seminarieförfrågan och önskad hotellbokning samt, i fråga om returnerade varor, uppgifter om produkten och användningen av produkten). För produktförfrågningar, förfrågningar om reservdelar, serviceförfrågningar och returnerade varor, filbilagor som tillhandahålls av användaren.

Om ett fält inte är markerat som "obligatoriskt" är informationen frivillig.

När meddelandet skickas lagras också datum, tid och IP-adress för sändningen. Alternativt är det möjligt att kontakta oss via e-post. I detta fall lagras användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet. I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att lämnas vidare till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för att behandla konversationen.

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss endast till att behandla kontaktförfrågan. Vid kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna i enlighet med den rättsliga grunden i art. 6 (1) lit. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, kan Art. 6 para. 1 lit. b GDPR som rättslig grund för fortsatt behandling.

I detta sammanhang lämnas inga uppgifter vidare till tredje part, men vi kan vidarebefordra din förfrågan till ett ansvarigt ProMinent-företag eller en ansvarig ProMinent-försäljningspartner för behandling.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in och eventuella lagstadgade lagringsperioder har löpt ut.

Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst motsätta sig att hans eller hennes personuppgifter lagras. I ett sådant fall kan konversationen dock inte fortsätta.

X. Länkar till App Store

Vår webbplats innehåller länkar till appbutiker (t.ex. Google Play Store för Android eller Apple App Store för iOS). Dessa tjänster drivs uteslutande av tredje part. Om du följer dessa länkar kan information överföras till dessa leverantörer. Detta sker endast när du klickar på en av App Store-knapparna. För syftet och omfattningen av databehandlingen samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter hänvisar vi till respektive leverantörs integritetspolicy:

XI. Fjärrsupporttjänster

Om du använder våra fjärrsupporttjänster behandlar vi dina personuppgifter (namn, funktion/befattning, kvalifikationer, företag (avtalspart), telefonnummer, e-postadress), för att förse din arbetsgivare eller uppdragsgivare med motsvarande avtalade avtalstjänster. Vi kan också använda ditt företagstelefonnummer för att samordna i förväg och eventuellt boka in de möten som krävs. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 (1) (f) GDPR. Vårt berättigade intresse är att uppfylla avtalsenliga skyldigheter att tillhandahålla digitala underhållstjänster till din arbetsgivare eller uppdragsgivare. Om du som kund själv använder våra fjärrsupporttjänster, är den lagliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR.

Vid behov använder vi programvaran "Help Lightning" från leverantören med samma namn från USA för att tillhandahålla fjärrsupporttjänster. Det kan inte uteslutas att när du använder detta verktyg kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress, video- och ljudinspelningar) att överföras till USA. Help Lightning är dock mot ProMinent förpliktigad genom avtal till en dataskyddskompatibel behandling med hjälp av EU:s standardavtalsklausuler.

XII. Datamottagare/dataöverföring till tredjeländer

Inledningsvis är det bara våra anställda som är involverade i teknisk, kommersiell eller redaktionell support som känner till dina personuppgifter.

Dessutom använder vi externa tjänsteleverantörer inom ramen för den databehandling som förklaras ovan eller, om nödvändigt, beställer dem med motsvarande tjänster. I den mån tjänsteleverantörer tar emot dina personuppgifter som behandlare, är de strikt bundna av våra instruktioner när de hanterar dina personuppgifter. I synnerhet delade vi personlig information med följande kategorier av tjänsteleverantörer:

 • IT-tjänsteleverantörer, t.ex. som en del av administrationen och värdskapet för vår webbplats eller för webbanalys/-mätning, leverantörshantering, whistleblowing-rapporter
 • IT-tjänster och infrastruktur,
 • IT-stöd och underhåll, inklusive fjärrsupport;
 • Företag som är anknutna till oss enligt Artikel 15 ff. AktG (tyska aktielagen) och med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla tjänster samt distributionspartners;
 • Om du har samtyckt till detta kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till de mottagare som anges i samtycket.
 • Tjänsteleverantörer för stöd vid rekrytering och personalhantering

Vi kan överföra dina personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska unionen ("EU") och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt i Amerikas förenta stater ("USA"). Om, som i fallet med USA, dataskyddsnivån där inte överensstämmer med dataskyddsnivån inom EU säkerställer vi lämpliga garantier enligt Artikel 46 GDPR. Detta kan inkludera godkännande av standardavtalsklausuler från EU-kommissionen och eventuella ytterligare åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd. I enskilda fall gör vi överföringen till tredjeländer beroende av att du ger ditt samtycke till denna dataöverföring i enlighet med Artikel 49, punkt 1, sats 1, bokstav a GDPR.

XIII. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller personuppgifter som rör dig:

 • återkalla ditt samtycke när som helst i enlighet med art. 7 (3) GDPR. Detta får till följd att vi inte längre kan fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;
 • i enlighet med artikel. 15 GDPR, rätten till information;
 • i enlighet med artikel. 16 och 17 GDPR rätt till rättelse eller radering;
 • i enlighet med artikel. 18 GDPR rätten till begränsning av behandlingen;
 • i enlighet med artikel. 20 GDPR, rätten till dataportabilitet;
 • i enlighet med artikel. 77 GDPR, rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter. För ytterligare information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info-se@prominent.com .

XIV. Opposition

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av legitima intressen i enlighet med art. 6 (1) mening 1 lit. f GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. 21 GDPR. Om du vill utöva din rätt till invändning kan du kontakta vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna i avsnitt II. eller skicka ett e-postmeddelande till info-se@prominent.com .

XV. Ändring av sekretesspolicyn

Vi kommer att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Om inget annat anges kommer sådana ändringar att träda i kraft omedelbart. Du bör läsa denna sekretesspolicy från tid till annan för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information och kontinuerligt förbättrar innehållet på vår webbplats.

Augusti 2023

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu