Sökförslag

Integritetspolicy

Vi välkomnar dig till vår webbplats och tackar dig för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. Därför vill vi nedan informera dig om vilka uppgifter om ditt besök som vi använder för vilka ändamål. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

I. Den ansvariga personens namn och adress

Den ansvariga personen enligt den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

ProMinent Doserteknik AB /ProMinent Norge AS
Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Sverige
Tel.: +46 31 656600
E-post: info-se@prominent.com
Webbsida: https://www.prominent.se

II. Dataskyddsombudets

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

Anders Höiby
ProMinent Doserteknik AB /ProMinent Norge AS
Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Sverige
Tel.: +46 31 656618
E-post: hoiby.anders@prominent.com

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

I princip behandlar vi personuppgifter om våra användare endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. I övrigt sker insamling och användning av våra användares personuppgifter endast med användarens samtycke.

2. Radering av uppgifter och lagringsperiod

Personuppgifterna om den berörda personen raderas eller blockeras så snart uppgifterna inte längre behövs för lagringsändamålet och det inte längre finns någon skyldighet att lagra uppgifterna. Lagring kan också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsförordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen omfattas av. Om du använder webbplatsen i informationssyfte kan du hitta lagringsperioderna i nedan information. Vid aktiv användning av vår webbplats lagrar vi inledningsvis dina personuppgifter under den tid som svaret på din förfrågan eller vår affärsrelation varar. Detta omfattar även initieringen av ett avtal eller ett rättsförhållande före avtalstillfället och behandlingen av detta. Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att bevara bevis tills eventuella rättsliga anspråk som härrör från förhållandet med dig preskriberas. Vi raderar dina personuppgifter när preskriptionstiden löper ut, såvida det inte finns en rättslig skyldighet att behålla uppgifterna, till exempel enligt den tyska handelslagen (§§ 238, 257.4 HGB) eller enligt den tyska skattelagen (§ 147.3, 4 AO). Dessa lagringsskyldigheter kan vara två till tio år.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

Varje gång du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver automatiskt följande uppgifter:

 • Användarens IP-adress
 • Värdnamn (vilken ProMinent-sida som besöktes, t.ex. www.prominent.com eller liknande).
 • Datum och tid för åtkomst (Time)
 • Typ och plats för begäran
 • Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna är Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Vi har ett legitimt intresse av databehandlingen, eftersom den tillfälliga lagringen av IP-adressen i systemet är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. I detta syfte måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen. Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte sker inte i detta sammanhang.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats. När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler sker detta senast efter 30 dagar. Dessutom lagras loggfilerna i backup-filer i upp till 12 månader. Dessa säkerhetskopior nås endast i undantagsfall.

V. Användning av cookies och tillhörande funktioner/teknik

Utöver de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Dessa cookies innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen anropas igen. Dessutom hänvisar vi också till "cookies" som webbfyrar samt annan jämförbar lagringsteknik för att spåra användarnas aktiviteter. Webbfyrar är oftast genomskinliga grafiska/bildelement, vanligtvis inte större än 1 x 1 pixel, som är inbäddade på webbplatsen och kan användas för att upptäcka cookies på dina enheter.

Cookies används av oss å ena sidan för att lagra information som är relevant för sessionen på webbplatsen. Dessa cookies upphör att gälla i slutet av webbläsarsessionen (s.k. tillfälliga cookies) och lagras inte permanent. Andra cookies stannar kvar på din dator efter respektive webbläsarsession och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid nästa besök (så kallade permanenta/permanenta cookies). Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan skilja sig åt beroende på typen av cookie.

Cookies kan delas in i följande kategorier/cookietyper:

 • Viktiga kakor
  Essentiella cookies krävs för att specifika funktioner på webbplatsen ska kunna utföras.
 • Cookies för prestanda
  Prestandacookies samlar in information om användningen av en webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren, utan används endast för att mäta webbplatsens prestanda och förbättra användarupplevelsen.
 • Funktionella kakor
  Funktionella cookies används för att möjliggöra begärda tjänster och funktioner (t.ex. spela upp videor) på webbplatsen och/eller för att öka "användbarheten".
 • Målinriktade cookies
  Målinriktade cookies kan användas av tredje part (t.ex. annonspartners) för att profilera användarnas intressen och visa relevanta annonser och kampanjer på andra webbplatser baserat på detta.
 • Cookies för sociala medier
  Cookies för sociala medier från sociala medietjänster gör det möjligt att dela innehåll med vänner och nätverk. Dessa tjänster kan spåra webbläsare på olika webbplatser och profilera intressen.

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Du kan regelbundet få information om hur du avaktiverar cookies via funktionen "Hjälp" i din webbläsare. Observera dock att dessa inställningar eventuellt kan påverka vår webbplats fulla tillgänglighet och funktion.

För att se till att vår användning av cookies uppfyller lagstadgade krav använder vi ett cookieverktyg som tillhandahålls av OneTrust Technology Limited, 82 St John St, London, Storbritannien ("OneTrust"). Du kan granska och hantera dina samtycken till cookies och göra cookie-specifika inställningar och avaktiveringar på länken nedan:

Cookie verwalten

En del av de cookies som vi använder på vår webbplats kommer från tredje parter som hjälper oss att analysera effekten av vårt webbplatsinnehåll och besökarnas intressen, mäta vår webbplats effekt och prestanda eller kommunicera med dig. Som en del av vår webbplats använder vi både förstapartscookies (endast synliga från den domän du besöker) och tredjepartscookies (synliga på alla domäner och som regelbundet sätts av tredje parter).

Ytterligare information om respektive cookie-leverantör finns i sekretesscentret, där under respektive cookie-kategori.

Cookie-baserad databehandling utförs för absolut nödvändiga cookies på grundval av Art. 6 par. 1 lit f GDPR (rättslig grund) på grund av vårt legitima intresse av att tillhandahålla informationsutbudet på vår webbplats. När det gäller de andra cookie-typerna utförs databehandlingen på grundval av ditt samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit a GDPR (rättslig grund). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan särskilt använda följande länk för att återställa dina cookie-inställningar och därmed återkalla det samtycke du eventuellt har gett:

Återställ cookie-inställningar/återkalla samtycke

VI. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Den ansvariga enheten för användare i EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Användningen omfattar driftssättet Universal Analytics. Google använder de cookies som nämns i avsnitt V. för detta ändamål, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics och till överföringen av uppgifter till USA. Den information som genereras av Google Analytics-cookies om användarens användning av onlineutbudet överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Dataskyddsnivån i USA motsvarar inte den europeiska dataskyddsstandarden. Det finns varken ett beslut om adekvat skyddsnivå i den mening som avses i art. 45 (1) i GDPR från EU-kommissionen och Google tillhandahåller inte heller lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 45 (1) i GDPR. 46 i GDPR för överföring av uppgifter till USA. Det finns inte heller några effektiva rättsmedel tillgängliga. Det är till exempel tänkbart att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dina personuppgifter. Google är dock avtalsmässigt skyldig att behandla dina uppgifter i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. De uppgifter som samlas in på detta sätt genom cookies raderas automatiskt i en månadskörning efter 14 månader.

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. I samband med detta kan pseudonyma användarprofiler skapas utifrån de behandlade uppgifterna.

Vi använder Google Analytics för att visa annonser i Googles och dess partners annonseringstjänster endast för användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Google (s.k. "Remarketing Audiences" eller "Google Analytics Audiences"). Med hjälp av Remarketing Audiences vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt.

För användare som använder Google Analytics annonsfunktioner används cookies för Google-annonseringspreferenser för att möjliggöra funktioner som remarketing på Google Display Network för produkter som Google Ads (tidigare AdWords). För mer information om Googles användning av sådana cookies, se Googles sekretesspolicy Vanliga frågor. I annonsinställningarna kan du ändra cookieinställningarna eller inaktivera dessa funktioner.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av användarens webbläsare kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

Vi använder "Google Optimize" inom Google Analytics för att visa nya funktioner eller varianter av våra webbplatser för en del av webbplatsanvändarna och på så sätt ta reda på vilka innovationer som är attraktiva för våra webbplatsanvändare, bland annat i syfte att förbättra användarupplevelsen. Google Optimize ställer in cookies för att vi ska kunna analysera din användning av vår webbplats. Detta görs endast om du har gett ditt samtycke till att dessa cookies sätts. De lagrade uppgifterna raderas automatiskt i en månadskörning efter 90 dagar.

Du kan få mer information om Googles användning av data, inställningsmöjligheter och invändningar på Googles webbplatser:

VII. Googles marknadsföringstjänster

Vi använder marknadsförings- och remarketingtjänsterna (Google Marketing Services) från Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Vi eller Google kommer endast att behandla dina personuppgifter i detta sammanhang om du har gett ditt samtycke till detta.

Googles marknadsföringstjänster gör det möjligt för oss att rikta annonser för och på vår webbplats så att användarna endast får se annonser som eventuellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som han eller hon har visat intresse för på andra webbplatser kallas detta för remarketing. För dessa ändamål, när vår webbplats och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva nås, utförs en kod direkt av Google och så kallade (åter)marknadsföringsmärken (osynlig grafik eller kod, även kallad "web beacons") integreras på webbplatsen, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta. Med deras hjälp lagras en individuell cookie på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas i stället för cookies). Cookies kan ställas in av olika domäner, t.ex. google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ osv. Mer information: https://policies.google.com/technologies/types . I denna fil registreras vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll han eller hon är intresserad av och vilka erbjudanden han eller hon har klickat på, samt teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av onlineerbjudandet. IP-adressen kommer inte att sammanföras med användarens uppgifter inom andra Google-erbjudanden. Google kan också kombinera ovanstående information med information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan han eller hon få se annonser som är anpassade till hans eller hennes intressen.

Användarens uppgifter behandlas pseudonymt som en del av Googles marknadsföringstjänster. Detta innebär att Google inte lagrar och behandlar till exempel användarens namn eller e-postadress, utan behandlar de relevanta uppgifterna på ett cookie-relaterat sätt i pseudonyma användarprofiler. Detta innebär att från Googles perspektiv hanteras och visas annonserna inte för en specifikt identifierad person, utan för cookieinnehavaren, oavsett vem denna cookieinnehavare är. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Google att behandla uppgifterna utan denna pseudonymisering. Den information om användarna som samlas in av Googles marknadsföringstjänster överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.

Dessutom använder vi "Google Tag Manager" för att integrera och hantera Googles analys- och marknadsföringstjänster på vår webbplats. Google Tag Manager är ett tagghanteringssystem (TMS) som gör det möjligt för oss att hantera och uppdatera mätkoder och tillhörande kodfragment, gemensamt kallade taggar, på vår webbplats. Tag Manager fångar interaktioner som görs på webbplatsen och skickar dem vidare till de anslutna verktygen.

Mer information om Googles användning av uppgifter i marknadsföringssyfte finns på följande översiktssida: https://policies.google.com/technologies/ads , Googles sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy.

Om du inte vill ta emot intressebaserad reklam via Googles marknadsföringstjänster kan du använda de inställningsalternativ som Google har ställt in: https://adssettings.google.com/authenticated .

VIII. YouTube

Vi använder plugins från videoplattformen YouTube för att bädda in videor och spela upp dem direkt på den här webbplatsen. Operatören av videoplattformen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube är ett företag som är knutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

YouTube-videorna är integrerade i det så kallade "utökade dataskyddsläget", som enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när en video spelas upp. Överföringen av uppgifter till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det utvidgade dataskyddsläget. När du aktiverar inbäddade videor på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar och en dataöverföring startas. Vi har inget inflytande över omfattningen och innehållet i de uppgifter som överförs till YouTube och eventuellt andra YouTube-partners genom att aktivera insticksprogrammet. YouTube-servern får bland annat information om vilka av våra sidor du har besökt. Enligt YouTube används denna information bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. YouTube använder cookies för att samla in information om användarbeteende, förutsatt att du har samtyckt till användningen av dessa cookies. Cookies stannar kvar på din terminalenhet tills du raderar dem. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut ur ditt YouTube-konto innan du aktiverar play-knappen.

Den information som genereras av YouTube-cookies om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en YouTube-server i USA och lagras där. Information om dataskydd hos YouTube finns på följande länk https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

IX. Nyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs de uppgifter du anger i inmatningsmaskinen till oss och behandlas (t.ex. för- och efternamn, e-postadress, adress). Om ett fält inte är markerat som "obligatoriskt" är uppgifterna frivilliga. Dessutom samlas datum och tid för registreringen in vid registreringen.

Ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna inhämtas under registreringsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsförklaring. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att registrera dig för nyhetsbrevet, det vill säga din registrering är endast avslutad när du har bekräftat din registrering genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemail som skickas för detta ändamål. Bekräftelsen betraktas som ditt samtycke. Om din bekräftelse inte kommer in inom 100 dagar kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas. Detta säkerställer att ingen annan kan registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Uppgifterna används för att skicka nyhetsbrevet. Insamlingen av användarens e-postadress används för att skicka nyhetsbrevet. Insamlingen av andra personuppgifter under registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-maiadressen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är användarens samtycke i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a) GDPR.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress sparas därför så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Användaren kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta ändamål finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Därmed återkallas också samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

1. Spårning av nyhetsbrevsreaktioner i nyhetsbrevssystemet Inxmail

Med spårning i Inxmail Professional avses spårning eller lagring av mottagarens beteende. Inxmail Professional drivs av Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail"). Med mottagarbeteende avses följande tre åtgärder från dina mottagares sida:

 • Öppna ett nyhetsbrev
 • Klicka på text- och bildlänkar
 • Hämta bilder i ett e-postprogram

2. Personrelaterad spårning (Unique-Count-spårning)

När en mottagare öppnar ett nyhetsbrev, klickar på en länk eller laddar ner bilder i sitt e-postprogram kan detta registreras och sparas av Inxmail Professional. Dessa åtgärder från mottagarna kallas mottagarreaktioner i Inxmail Professional. Inxmail Professional kan användas för att skapa en intresseprofil för mottagaren utifrån mottagarens reaktioner. Det kan till exempel fastställas vilka mottagare som har klickat på vissa länkar. På grundval av dessa klick kan målgrupper bildas och mottagarna kan få ytterligare information som är anpassad till deras intresseområden.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet kan du ge ditt samtycke till att ditt användarbeteende spåras på personlig basis i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR enligt följande.

"Ja, jag bekräftar härmed att ProMinent GmbH får registrera och utvärdera mitt personliga användarbeteende i nyhetsbrevet för att bättre kunna anpassa innehållet till mina personliga intressen. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke via länken i nyhetsbrevet."

För att optimera innehållet i de tematiska nyhetsbreven jämför vi öppningsfrekvensen och mottagarnas reaktioner på olika utskick i allmänhet. De lagrade personuppgifterna raderas omedelbart från systemet när en mottagare avregistrerar sig från nyhetsbrevet.

X. Kontaktformulär och e-postkontakt

Det finns olika kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare använder sig av detta alternativ kommer de uppgifter som anges i inmatningsmasken att överföras till oss och behandlas (t.ex. för- och efternamn, e-postadress, adress, uppgifter om det system som är kopplat till begäran om tjänst (inklusive tjänstetyp, systemtyp, systemets plats, bransch, land, språk och meddelande), uppgifter om seminarieförfrågan och önskad hotellbokning samt, i fråga om returnerade varor, uppgifter om produkten och användningen av produkten). För produktförfrågningar, förfrågningar om reservdelar, serviceförfrågningar och returnerade varor, filbilagor som tillhandahålls av användaren.

Om ett fält inte är markerat som "obligatoriskt" är informationen frivillig.

När meddelandet skickas lagras också datum, tid och IP-adress för sändningen. Alternativt är det möjligt att kontakta oss via e-post. I detta fall lagras användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet. I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att lämnas vidare till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för att behandla konversationen.

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss endast till att behandla kontaktförfrågan. Vid kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna i enlighet med den rättsliga grunden i art. 6 (1) lit. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, kan Art. 6 para. 1 lit. b GDPR som rättslig grund för fortsatt behandling.

I detta sammanhang lämnas inga uppgifter vidare till tredje part, men vi kan vidarebefordra din förfrågan till ett ansvarigt ProMinent-företag eller en ansvarig ProMinent-försäljningspartner för behandling.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in och eventuella lagstadgade lagringsperioder har löpt ut.

Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst motsätta sig att hans eller hennes personuppgifter lagras. I ett sådant fall kan konversationen dock inte fortsätta.

XI. Länkar till App Store

Vår webbplats innehåller länkar till appbutiker (t.ex. Google Play Store för Android eller Apple App Store för iOS). Dessa tjänster drivs uteslutande av tredje part. Om du följer dessa länkar kan information överföras till dessa leverantörer. Detta sker endast när du klickar på en av App Store-knapparna. För syftet och omfattningen av databehandlingen samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter hänvisar vi till respektive leverantörs integritetspolicy:

XII. Uppgiftsmottagare/överföring av uppgifter till tredjeländer

För det första är det endast våra anställda som arbetar med tekniskt, kommersiellt eller redaktionellt stöd som får kännedom om dina personuppgifter.

Dessutom använder vi externa tjänsteleverantörer inom ramen för den ovan beskrivna databehandlingen eller ger dem vid behov motsvarande tjänster. I den mån tjänsteleverantörerna får dina personuppgifter som orderbehandlare är de strikt bundna av våra instruktioner när de hanterar dina personuppgifter. Vi listar kategorierna av externa mottagare i detalj nedan:

 • IT-tjänsteleverantörer, t.ex. som en del av administrationen och värdskapet av vår webbplats eller för analys/mätning av webbplatsen;
 • Företag som är anslutna till oss i enlighet med Art. 15 och följande. AktG och som vi samarbetar med för att tillhandahålla tjänster, samt försäljningspartner;
 • Om du har gett ditt samtycke kommer vi att lämna dina personuppgifter till de mottagare som anges i samtycket.

I samband med användningen av de visade verktygen från tredje part kommer dina personuppgifter att överföras till USA om du har samtyckt till användningen av respektive cookies. Detta sker i förkortad/maskad form vid användning av Google Analytics. Respektive dataöverföring baseras på standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen och som vi har ingått med respektive tjänsteleverantörer/tredjepartsleverantörer samt på det samtycke som du har gett i enlighet med Art. 49 (1) p. 1 lit. a) GDPR. I övrigt överför vi inte dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer enligt definitionen i art. 4 nr 26 GDPR.

XIII. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller personuppgifter som rör dig:

 • återkalla ditt samtycke när som helst i enlighet med art. 7 (3) GDPR. Detta får till följd att vi inte längre kan fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;
 • i enlighet med artikel. 15 GDPR, rätten till information;
 • i enlighet med artikel. 16 och 17 GDPR rätt till rättelse eller radering;
 • i enlighet med artikel. 18 GDPR rätten till begränsning av behandlingen;
 • i enlighet med artikel. 20 GDPR, rätten till dataportabilitet;
 • i enlighet med artikel. 77 GDPR, rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är delstatskommissarien för dataskydd och informationsfrihet Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart.

XIV. Opposition

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av legitima intressen i enlighet med art. 6 (1) mening 1 lit. f GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. 21 GDPR. Om du vill utöva din rätt till invändning kan du kontakta vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna i avsnitt II. eller skicka ett e-postmeddelande till info-se@prominent.com .

XV. Ändring av sekretesspolicyn

Vi kommer att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Om inget annat anges kommer sådana ändringar att träda i kraft omedelbart. Du bör läsa denna sekretesspolicy från tid till annan för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information och kontinuerligt förbättrar innehållet på vår webbplats.

Stå: juli 2022

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu