Sökförslag

Allmänna villkor

Allmänna villkor enligt NL 17

Allmänna villkor enligt NL 17

GARANTIVILLKOR

I de fall inte annat avtalats i lokala avtal, branschavtal eller i separat överenskommelse mellan

parterna, gäller följande garantivillkor:

1) ProMinent produktgaranti omfattar samtliga produkter i 24 månader (2 år) från leveransdatum, men som mest 30 månader (2 ½ år) från produktionsdatum (framgår av produktens typskylt).

Leveransdatum skall kunna styrkas av kund genom att presentera en fakturakopia.

2) Om det under garantitiden uppstår ett fel/en skada som kan hänföras till ProMinent garantiåtagande skall ProMinent reparera defekt enhet eller leverera utbytesenhet snarast och inom

normal arbetstid. Reparation kan utföras antingen på egen verkstad eller av ProMinent anvisad verkstad.

ProMinent garantiåtagande omfattar materialkostnad samt arbetskostnad för reparation på verkstad.

Assistens på plats eller demontering och återmontering av produkt samt eventuella kostnader för transport tur/retur av produkt bekostas av kund.

3) Vid reparation/service efter utgången garantitid omfattas reparerad produkt av 1 års garanti på utbytta delar och utfört arbete.

4) ProMinent förbehåller sig rätten att neka reparation om varan inte hanterats enligt dekontamineringsförklaring som ska vara ifylld och bipackad godset, eller att det kan misstänkas att produkten innehåller ämnen som är skadliga för människa och/eller miljö.

5) Inga krav kan ställas på ProMinent för ev. förlorad affärsvinst, förlust av tid eller förtjänst eller annan liknande förlust. Inte heller krav på ersättning för leverans, arbete, ersättningsmaterial eller liknande om detta inte i förväg godkänts av ProMinent.

6) Ett förlängt garantiåtagande kan köpas till.

Kontakta ProMinent Doserteknik AB för mer information.

RETURGODSBESTAMMELSER

Retur av varor kan endast ske efter förhandsgodkännande från ProMinent Doserteknik AB.

I samband med godkännandet skall kund hänvisa till faktura, order eller följesedel för originalleveransen och erhåller då ett returnummer som skall anges på följesedel som bipackas returvaran.

Produkt returneras i obruten eller bruten originalförpackning på köparens risk och bekostnad.

Returvara skall vara ProMinent Doserteknik AB i besittning senast 10 arbetsdagar efter godkännande.

Efter 10 arbetsdagar upphör avtalet att gälla.

Vid retur av standardprodukter i obruten originalförpackning debiteras ett returavdrag på 25% av debiterat nettopris. Vid retur av standardprodukt i bruten originalförpackning debiteras ett returavdrag på 35% av debiterat nettopris. Produkt kan inte returneras senare än 3 månader efter den ursprungliga leveransdagen.

Övriga produkter och standardprodukter till ett bruttovärde lägre än 1000 kronor tas ej i retur.

Förlängd Garanti

Utöver ProMinent normala garantiåtaganden kan, under vissa förutsättningar, avtal tecknas om ett förlängt garantiåtagande.

1) Det är möjligt att köpa till Serviceavtal som ger förlängd garanti för år 3, 4 och 5 i samband med avtalstecknande eller vid orderläggning. Dock gäller ett förlängt garantiåtagande som längst enligt

Från leveransdatum

  • 3 år
  • 4 år
  • 5 år

Från produktionsdatum

  • 3,5 år
  • 4,5 år
  • 5,5 år

2) Kostnad för ett förlängt garantiåtagande utgår som ett %-uellt påslag på aktuellt nettoordervärde.

3) Det går ej att teckna ett förlängt garantiåtagande för nedanstående:

  • elektronikkomponenter
  • slitdetaljer (membran, O-ringar, ventiler, slangar mm)
  • ytbehandling

4) Villkor och förutsättningar för den förlängda garantin är i övrigt samma som för vårt normala garantiåtagande.

5) För att kund vid en reklamation skall kunna hävda ett förlängt garantiåtagande från ProMinent

måste ett avtal om detta kunna presenteras. Avtalet framgår av orderbekräftelsen och fakturan

från ProMinent Doserteknik AB.

6) Av orderbekräftelsen skall, utöver sedvanliga orderuppgifter, framgå namn på projektet,

installationsadress och om det är några eventuella produkter i beställningen som undantas från

åtagandet.

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu