Sökförslag

REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals‚ alltså registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier

Sedan 1/6 2007 gäller REACH-förordningen EG 1907/2006. Ur denna förordning kommer inte bara skyldigheter för tillverkare och importörer av ämnen, utan även för "nedströmsanvändare i leveranskedjan".

Nedströmsanvändare är skyldiga att tillse att information vidarebefordras till leverantörer och kunder och att en kemisk säkerhetsrapport tas fram, om så krävs.

Ämnen som inte är förregistrerade får fr.o.m. 1/12 2008 inte längre importeras, tillverkas, förädlas eller säljas. Detta gäller även för varor eller beredningar som innehåller dessa ämnen.

REACH-förordningen är alltså tillämplig för alla typer av varor och inte begränsad till kemikalier.

Är du leverantör för ProMinent GmbH?

Leverantörsinformation om REACH

I vår roll som "nedströmsanvändare" uppmanar vi våra leverantörer att:

  • Sörja för att alla registreringspliktiga ämnen som finns i de produkter som levereras till oss är förregistrerade/registrerade. Detta ska säkerställas av leverantören själv, dennes leverantörer, tillverkare eller importörer.
  • Säkerställa att produkterna kan levereras i enlighet med kraven i REACH-förordningen. Vi hänvisar återigen till att registreringsfristerna måste hållas (art. 5: inga data, ingen marknad).
  • I sitt företag vidta alla organisatoriska åtgärder som krävs för att REACH-förordningen ska kunna genomföras. Till detta hör även att utse en enda representant inom EU, såvida ni som tillverkare inte har ert säte i EU.
  • Omedelbart informera oss om ni inte låter registrera till oss levererade produkter som innehåller ämnen enligt art. 57/59.
  • Översända säkerhetsdatablad i digital form till oss med utökade uppgifter enligt REACH för samtliga kemikalier/beredningar som levereras till oss (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com), såvida dessa uppgifter är tillgängliga (exponeringsscenarier!) och i förekommande fall stämma av den avsedda användningen med oss.
  • Omgående och i enlighet med kandidatlistan (art. 59) och informationen om era uppströmsaktörer informera oss om vilka ämnen enligt art. 57 som ingår i de levererade produkterna och därmed uppfylla er informationsskyldighet (art. 33). Av våra leverantörer förväntar vi oss därvid enligt REACH-bestämmelserna att få upplysningar om ämnets namn, registreringsnummer (till dess detta är känt CAS-/EG-nummer) samt respektive viktandel i procent i den levererade varan resp. den levererade produktkomponenten .

ProMinent GmbH i rollen som tillverkare

Produkter inom området "driftkemikalier/kemiska hjälpmedel"

För alla kemiska ämnen måste information vidarebefordras inom leveranskedjan, alltså från tillverkare eller importör via förädlare och mellanhänder till slutlig säljare, i synnerhet all tillgänglig information som är nödvändig för att säkerställa en säker användning av ämnet. För de farligaste ämnena sker informationsöverföringen i standardiserad form via så kallade säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatabladen för våra produkter finns under Nedladdningar genom att söka efter dokumenttypen "Säkerhetsdatablad". Säkerhetsdatabladen finns på olika språk och i olika versioner beroende på land.

Alla övriga produkter

Ämnen i varor: Enligt REACH är en vara ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Om en vara innehåller ett ämne som inger särskilda betänkligheter i en koncentration på över 0,1 viktprocent måste varje leverantör vidarebefordra denna information till köparna i leveranskedjan. Konsumenter måste på begäran informeras om förekomsten av detta ämne.

Apparater, pumpar, sensorer, armaturer, reglerenheter och övriga produkter i vårt sortiment omfattas också av REACH-förordningen på samma sätt som de kemiska produkterna. Prominent GmbH vidarebefordrar enligt bästa förmåga information om ämnen ur kandidatlistan som finns i våra varor. Här utgår Prominent GmbH i huvudsak från den information som vi har erhållit av våra leverantörer.

I praktiken informeras ProMinents B2B-kunder (nedströmsanvändare) enligt kraven i direktivet proaktivt om ämnen ur kandidatlistan förekommer i varorna i en mängd som överskrider de tillåtna gränsvärdena.

En översikt över ämnen på kandidatlistan finns här: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Denna lista är dynamisk. Varje EU-land kan begära att andra ämnen granskas för upptagning i denna lista genom ECHA.

Information om ämnen på kandidatlistan i våra produkter

REACH-info - Uppdaterad (från oktober 2019):

Den uppdaterade kandidatlistan, alltså listan för godkännanden av ämnen som inger särskilda betänkligheter (enligt artikel 59 (1, 10) i förordningen (EU) nr. 1907/2006 (REACH)) finns här: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Bly (Pb) (CAS 7439-92-1, EG 231-100-4)

Många av våra standardprodukter innehåller komponenter tillverkade av stål-, aluminium- eller kopparföreningar med bly, ett ämne i den aktuella kandidatlistan, i koncentrationer av mer än 0,1 viktprocent. Här hävdas undantagen enligt RoHS enligt följande:

  • Bly som legeringselement i stål (nuvarande undantag 6a i bilaga III till RoHS-direktivet), för bearbetningsändamål, och i galvaniserat stål som innehåller högst 0,35 viktprocent bly, i kategorierna 1 till 7 och 10.
  • Bly som legeringselement i aluminium (nuvarande undantag 6b i bilaga III till RoHS-direktivet), för användning med en högsta viktprocent av 0,4 % bly, i kategorierna 1 till 7 och 10 (undantagsperioden varierar beroende på aluminiumlegeringens form).
  • Bly som legeringselement i koppar (nuvarande undantag 6c i bilaga III till RoHS-direktivet), för användning med en högsta viktprocent av upp till 4 % bly, i kategorierna 1 till 7 och 10.

Bisfenol A (BPA) (CAS 80-05-7, EG 201-245-8)

Bisfenol A är fortfarande närvarande i en koncentration av mer än 0,1 % (w/w) i en elektrisk komponent i vår Sigma-pump. Endast serien S1Cb berörs. Vi arbetar för fullt för att göra denna komponent fri från farliga ämnen. Detaljerad information om detta meddelande kan hittas här: baumann.sabine@prominent.com

Mer information på ämnet

Information om REACH-förordningen finns på internet bl.a. på följande sidor:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu