Vattenbehandling: Desinfektions- och Oxidationssystem

Vattenbehandling: Desinfektions- och Oxidationssystem

ProMinents kunder erbjuds fördelarna med att kunna få utrustning för alla gängse desinfektionsmetoder för vattenbehandling från en och samma leverantör: UV-bestrålning, Ozon, Klordioxid, Klorelektrolys, dosering av flytande medel för desinfektion.

Våra specialister kan tack vare sin detaljerade branschkunskap utforma den optimala systemlösningen för varje applikation vad gäller vattenbehandling.

Vid valet av lämplig desinfektions- och/eller oxidationsmetod för vattenbehandling måste först behovet av och fördelarna med de olika systemen vägas in. Därvid måste hänsyn tas till, bland andra, följande aspekter:

  • Styrkan för desinfektion respektive oxidation
  • Behov och kostnad för den valda kemikalien
  • Energibehovet 
  • Generering av biprodukter från desinfektionen

Desinfektionsmetoder för vattenbehandling

 

  Klordioxid Ozon UV Elektrolys ECA vatten (Dulco®Lyse)
Depåverkan Några dagar Några minuter Ingen  Flera timmar Flera timmar
Verksamhets resurs HCl & NaClO2 Luft eller syre, elenergi Elenergi NaCI (vanligt salt), elenergi NaCI (vanligt salt), elenergi
Desinfektions förmåga Hög Högst Medium Medium Medium
Beroende av pH-värde  Ingen  Låg  Ingen  Optimal effekt pH-värde inom 6.5 till 7.5 Optimal effekt pH-värde inom 6.5 till 7.5

Oxidationsmetod

 

    Klordioxid Ozon UV Electrolys

ECA vatten (Dulco®Lyse)

Oxidation Av metaller t ex järn, mangan, arsenik i dricksvatten + +++ - + +
Oxidation Av organiska föroreningar i dricksvatten + +++ - - -
Oxidation Av odörämnen i luftskrubber ++ +++ - - -
Nedbrytning

Av klor, klordioxid eller ozon i produktionsvatten

- - +++ - -
Nedbrytning  Av trihalometan i badvatten - +++ - - -
Nedbrytning Av kloraminer i badvatten - +++ +++ - -

Skala: Olämplig (-) till Hög lämplighet (+++)

Länkar

Länk till Varims hemsida - Upphandlingsstöd

Print this page