Desinfektion och rening av vatten

Desinfektion och rening av vatten

Desinfektion av vatten är en central utmaning i det 21:a århundradet. Det gäller inte bara dricksvatten utan även gråvatten och produktionsvatten i industriella processer, kylvatten och vatten i badanläggningar. Målet är alltid en miljövänlig vattenrening som samtidigt är både effektiv och kostnadseffektiv. ProMinent ger sina kunder fördelarna av att kunna få alla viktiga teknologier från en enda partner.

Ofta används råvatten som innehåller bakteriologiska föroreningar, t ex ytvatten eller snabbfiltrerat vatten, i processer för dricksvattenåtervinning. I dessa fall är desinfektion absolut nödvändig. Desinfektion av produktionsvatten som använts i en mångfald industrier, är numera självklart. Desinfektion av cirkulerande vatten, t ex i system för kylning, ventilation och luftkonditionering har också visat sig fördelaktiga och i vissa fall ett krav. På senare år har risken för infektioner p g a förekomst av Legionella i varmvatten och kylvatten stått i fokus för allmänhetens intresse.

För desinfektion och vattenrening av dessa olika vattentyper finns ett spektrum av metoder och tekniker, var och en med sina specifika för- och nackdelar. Vilken teknik som är bäst lämpad för en individuell applikation beror på många parametrar och begränsningar. Låter det komplicerat? Lugn, bara lugn! ProMinent erbjuder en mängd olika desinfektionsteknologier och kunskap inom vattenrening. Det innebär att våra specialister kan identifiera och offerera den optimala teknologin för just Era specifika krav. Ofta är en kombination av olika teknologier bäst lämpad för att uppfylla Era krav beträffande desinfektion av vatten på effektivaste sätt, med avseende på både vattenkvalité och ekonomi.

Här följer en sammanställning av processer för desinfektion av vatten:

Klorering

Vid klorering tillsätts klorgas, natrium- eller kalciumhypoklorit i vattnet. Den mängd som erfordras beror på vattnets klorbehov och desinfektionskraven. En minsta reaktionsperiod på 20 minuter krävs också för effektiv desinfektion. Effektiviteten vid klorering är extremt beroende på råvattnets pH-värde. Speciellt i organiskt förorenat vatten kan lukt och smak försämras och oönskade biprodukter inklusive halogener kan bildas. Förebyggandet av bakteriebildning i ledningssystemen med hjälp av klor är allmänt överskattat eftersom det sker en snabb minskning av klorkoncentrationen p g a den oundvikliga klorförbrukningen (-underskottet) i försörjningsvattnet. Klorering är den desinfektionsmetod som används mest och är anpassad till ett stort antal olika områden för desinfektion av vatten.

Klordioxid

Klordioxid är ett desinfektionsmedel som ersätter klor i allt fler applikationer på grund av ett flertal fördelar. Dess desinfektionseffekt är starkare och oberoende av vattnets pH-värde. På grund av dess specifika kemi, kan inga klorerade biprodukter bildas. Den mycket längre halveringstiden åstadkommer bättre depåverkan i det behandlade vattnet. I motsats till klor kan klordioxid avlägsna biofilm i ledningssystem och tankar för förebyggande av Legionella. Klordioxid har redan bevisat sina fördelar inom ett brett applikationsfält, t ex behandling av dricks- och avloppsvatten, Legionellabekämpning, behandling av produkt- och processvatten inom livsmedels- och bryggeriindustrin samt även vid behandling av kylvatten.

Ozonbehandling

Ozon är det starkaste desinfektions- och oxidationsmedlet som kan användas för vattenbehandling. Dess största fördel är att inga oönskade biprodukter bildas och att ozonet av sig självt bryts ner till syre. Nackdelen med ozon är en kort halveringstid och svag löslighet i vatten. Ozon möter det ökade kravet på desinfektion av buteljerat vatten och likaså desinfektion av produkt- och sköljvatten i livsmedels-, bryggeri- och kosmetikindustrin.

Ultraviolett Disinfektion

Vid ultraviolett desinfektion utsätts vattnet för kortvågigt ultraviolett ljus. Detta är en effektiv bakteriedödare och påverkar inte vattenkvalitén. UV-desinfektion används vid behandling av dricksvatten och avloppsvatten och även vid behandling av produkt- och produktionsvatten i industriella applikationer. 

Silverjonsterilisering

Vid silverjonsterilisering tillsätts silverjoner i vattnet med en koncentration på 0,05 till 0,1 mg/l. silverjonerna fungerar som en (oligodynamisk) bakteriedödare men de exakta sambanden är inte kända. Reaktionstid på flera timmar krävs för att god effekt skall erhållas. För närvarande används processen endast för desinfektion av dricksvatten på fartyg och för dricksvatten i katastrofområden.

Steril Filtrering

Höga kostnader begränsar steril filtrering till medicinska eller farmaceutiska applikationer. Denna process använder ultrafiltreringsmembran med porstorlekar <0,5 mm. Membranen måste desinficeras med bestämda intervaller. Enkla ultrafilter används även i små dricksvattenfilter t ex för användning i hushåll. Det finns dock en risk för att bakterier ska passera genom filtret. Det har visats sig att silverbehandling av filtret inte ger en pålitlig långtidslösning på detta problem.

Termisk vattendesinfektion

Termisk vattendesinfektion är en pålitlig process oberoende av vattnets kvalité. På grund av dess höga energiförbrukning och kostnader i samband med uppvärmning av vattnet till minst 75 °C, används termisk desinfektion i huvudsak för bekämpning av Legionella i hetvattensystem, för desinfektion ledningssystem i farmaceutisk och livsmedelsindustri och för desinfektion av avloppsvatten från mikrobiologiska laboratorier och från kritiska områden på sjukhusen. 

Långsam sandfiltrering

Långsam sandfiltrering med filterhastigheter på ca 0,1 m/h ger en pålitlig minskning av det mikrobiologiska innehållet. Denna teknik används primärt för behandling av avlopps- och dricksvatten. På grund av den stora filteryta som krävs och det tidskrävande underhållet av filtersystemet, blir metoden alltmer sällsynt för behandling av dricksvatten. I många fall krävs ytterligare desinfektion, särskilt om råvattnet har kritisk kvalitet.

Print this page